WETTELIJKE VERMELDINGEN

1 - PRESENTATIE VAN DE WEBSITE

Krachtens artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website www.b-t-h.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de website:

Eigenaar & Verantwoordelijk voor publicatie: Groupe NA – 3 Rue d’Ennevelin 59710 AVELIN (FR)
Webmaster : Studio Dorine
Provider: O2SWITCH – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand

2 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Gebruik van de website veronderstelt volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Bijgevolg wordt gebruikers van de website  aangeraden om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 

Deze website is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Cédric Monnaert kan echter beslissen om de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal Cédric Monnaert proberen om gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie. 

De website wordt regelmatig bijgewerkt door Cédric Monnaert. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die verzocht wordt om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3 - BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website is om informatie te verschaffen over alle activiteiten van het bedrijf. Cédric Monnaert doet er alles aan om de informatie op de website zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit toe te schrijven is aan het bedrijf zelf of aan derde partners die de informatie verstrekken. Alle informatie op de website wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. De inlichtingen op de website zijn niet exhaustief. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

4 - CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de website. Bovendien verbinden gebruikers van de website zich ertoe om de website te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5 - INTELLECTUEEL EIGENDOM EN NAMAAK

Cédric Monnaert is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen op de website, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van: Cédric Monnaert. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de onderdelen zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6 - BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Cédric Monnaert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4 of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Cédric Monnaert kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Er zijn interactieve zones beschikbaar voor gebruikers (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone). Cédric Monnaert behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Cédric Monnaert zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7 - BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de Franse wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse Wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. 

Bij gebruik van de website kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website, de toegangsprovider van de gebruiker en het IP-adres van de gebruiker. 

In elk geval verzamelt Cédric Monnaert alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de website. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Gebruikers van de website worden vervolgens geïnformeerd of ze deze informatie al dan niet moeten verstrekken. 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. 

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Enkel in geval van uitkoop van Cédric Monnaert en zijn rechten zullen deze gegevens worden doorgegeven aan een potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zal zijn door dezelfde verplichting tot het bewaren en wijzigen van gegevens met betrekking tot de gebruiker van de website. 

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8 - HYPERLINKS EN COOKIES

De website bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Cédric Monnaert zijn geplaatst. Cédric Monnaert is echter niet in staat om de inhoud van sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

Als u de website bezoekt, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een website. De gegevens die op deze manier worden verkregen zijn bedoeld om navigatie op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten. 

Als u de installatie van een cookie weigert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde services. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren: 

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Klik op OK om te bevestigen. 

Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: Gebruik gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis. Schakel ten slotte het selectievakje uit om cookies te deactiveren. 

In Safari: Klik op het menupictogram (met tandwielpictogram) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren. 

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (voorgesteld door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Vertrouwelijkheid” op Voorkeuren. Op het tabblad “Vertrouwelijkheid” kunt u cookies blokkeren.

9 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en worden in overeenstemming daarmee uitgevoerd.

10 - LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die een verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovenstaande site. Persoonlijke gegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

risus. tempus commodo eget adipiscing quis dapibus velit, Sed lectus libero
Retour en haut